مطالبه وجه

مطالبه وجهمطالبه وجه زمانی انجام میشود که شخص وجه یا وجوهی را از شخص دیگری طلب داشته باشد و بدهکار بدهی خود را پرداخت نکند یا نخواهد که پرداخت کند، شخص برای رسیدن به طلب خود باید اقدام قانونی در جهت مطالبه وجه انجام دهد.

کسی که  وجه یا پولی را به فردی دیگر قرض داده یا بابت خرید و معامله یک قرارداد یا سند یا فاکتور، از شخصی طلبکار باشد، فقط همان فرد به عنوان مدعی اصلی دعوا می تواند علیه بدهکار دادخواست مطالبه وجه یا طلب دهد و پرونده دعوا مطالبه وجه تشکیل شود.

نکته ای که باید به آن توجه داشته باشیم این است که در خصوص وجوهی که بابت قرض دادن به حساب بدهکار واریز شده، علاوه بر فیش بانکی و یا پرینت حساب بهتر است که دلیلی وجود داشته باشد که نشان دهد وجه و یا وجوه واریزی بابت قرض بوده است در این صورت شخص بدهکار دیگر نمی تواند ادعایی کند که پول قرض نبوده یا بابت خرید و یا دلیل دیگری به حساب او واریز شده است.

مطالبه وجه می تواند بر اساس امور چک و سفته، رسید، فاکتور، قرارداد و تعهد مالی، فیش بانکی یا پرینت حساب و یا شهادت شهود باشد .

اگر شرایطی پیش آید و طلبکار اصلی فوت کند به شرط آن که ورثه گواهی انحصار وراثت را دریافت کرده باشند، ورثه او می توانند به قائم مقامی از سوی مورث (متوفی) علیه بدهکار اقامه دعوا کنند. و یا همچنین طلبکار میتواند به وکیل دادگستری ( نه وکیل محضری ) وکالت داده و مدارک مربوطه را به او ارائه دهد و وکیل با توجه به مدارک و مستندات علیه بدهکار اقامه دعوا کند.

اقدام به مطالبه وجه از بدهکار

پنج مورد که شخص طلبکار برای اقامه دعوا باید رعایت کند تا بتواند به صورت رسمی و قانونی اقدام به مطالبه طلب از بدهکار نماید را توضیح خواهیم داد:

 • مالی یا غیر مالی بودن دعوا
 • طریقه تقدیم و طرح دعوا در مراجع قضایی
 • خواهان و خوانده دعوا
 • خواسته
 • اسناد و مدارک برای طرح دعوا

 

مالی یا غیر مالی بودن دعوا: 

ابتدا توضیح مختصری در ارتباط با دعاوی مالی و دعاوی غیر مالی میدهیم:

دعاوی مالی: دعاوی هستند که خواسته اصلی دعوا مطالبه وجه یا مال باشد که دارای ارزش است. مانند مطالبه قرض الحسنه از سوی مستاجر علیه موجر یا مطالبه وجه بابت قرض یا دعوای مطالبه مبیع مانند خانه.

دعاوی غیرمالی: دعاوی هستند که خواسته اصلی فاقد ارزش مالی است. هر چند غیر مستقیم با نتیجه مالی همراه باشد. مانند دعوای تخلیه عین مستاجره.

بنابراین واضح است که دعوای مطالبه وجه جزء دعاوی مالی است.

علت تقسیم بندی دعاوی به مالی و غیرمالی آن است که با توجه به خواسته دعوا، خواهان یا طلبکار باید هزینه دادرسی و به اصطلاح تمبر باطل نماید و تا زمانی که هزینه دادرسی پرداخت نشود، دعوا قابلیت پذیرش در دادگاه و یا شورا ندارد مگر اینکه اعسار و ناتوانی خواهان با رای مقتضی مبنی بر اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اثبات شود.

طریقه تقدیم و طرح دعوا در مراجع قضایی:

فرم های مخصوص دادخواست در خصوص مطالبه وجه توسط دادگستری چاپ میشود و طرح دعوا و تنظیم دادخواست به وسیله فرم های دادگستری انجام و امکان پذیر است.

به طور کلی طرح دعوای مطالبه طلب از طریق یکی از دو مرجع قانونی یعنی دادگاه های دادگستری و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور با رعایت صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی امکان پذیر است.

فرم دادخواست شامل شش قسمت مختلف است :

 1. خواهان
 2. خوانده
 3. وکیل یا نماینده قانونی
 4. خواسته
 5. ضمائم و دلایل
 6. متن دادخواست

طلبکار دادخواست و اقامه دعوا را تنظیم میکند که به او خواهان گفته می شود. اگر طلبکار که فرم را تنظیم می کند به سن قانونی نرسیده باشد در قسمت خواهان نام خود را نوشته و در قسمت وکیل یا نماینده قانونی نام ولی خود را می نویسد.

خواهان و خوانده دعوا:

خوانده: شخصی که بدهکار است و دعوا علیه او طرح و اقامه شده است را خوانده دعوا می گویند و نام وی در قسمت خوانده در فرم دادخواست مطالبه وجه ثبت می شود.

خواهان: به طلبکار پرونده که دادخواست مطالبه طلب را تنظیم می کند خواهان گفته و نام او در فرم دادخواست در قسمت خواهان نوشته می شود.

در صورت محکوم شدن خوانده به او محکوم علیه گفته می شود که باید مبلغ بدهی خود که همان مبلغ مطالبه است به علاوه هزینه های دادرسی و خسارت دیرکرد را به خواهان (محکوم له یا طلبکار) پرداخت نماید.

زمانی که خواهان در دعوا پیروز و ادعای او ثابت شود، در حکمی که صادر می شود، به او محکوم له گفته می شود یعنی کسی که دعوا به نفع او صادر گردیده است.

خواسته:

خواسته دعوا آن چیزی است که خواهان به طریق قانونی از خوانده می خواهد. که این خواسته ممکن است مطالبه وجه یا مالی یا الزام به انجام کاری باشد.

اسناد و مدارک برای طرح دعوا:

اصل مدارک و مستندات باید در اولین جلسه دادرسی به دادگاه تحویل داده شود در غیر این صورت طبق قواعد قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه به سایر دلایل رسیدگی می کند و اگر دلایل کافی نباشد دادگاه دعوا را رد می کند.

تأخیر تادیه

در پرونده مطالبه وجه به خسارت دیرکرد طلب تاخیر تادیه گفته می شود که عبارت است از مابه التفاوت ارزش وجه از زمان سررسید تا زمان مطالبه و دریافت آن.

برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه شرایطی وجود دارد و ضروری است که در صورت فراهم نبودن یکی از آنها مطالبه خسارت تاخیر تادیه از بدهکار امکان پذیر نیست.

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه

 • دین از نوع وجه رایج باشد.
 • موعد مطالبه رسیده باشد.
 • خواهان و طلبکار طلب خود را مطالبه نموده باشد.
 • داین و بدهکار توانایی پرداخت داشته باشد.
 • ارزش وجه نقد تغییر فاحش داشته باشد.

مشاوره

برای مشاوره در ارتباط با مطالبه وجه و دادخواست با ما تماس حاصل فرمایید.

ثبت نظر

کاربر محترم از طریق فرم زیر نظرات خود را برای ما ارسال کنید.

کد امنیتی

نظرات ارسالی کاربران