اعتراضات ثبتی

اعتراضات ثبتی احکام آن یکی از دسته بندی ها رد زمینه حقوق ثبت است که دارای دنیای بسیار گسترده ای می باشد. در اینگونه پرونده ها حتما بایستی از یک وکیل ثبتی متخصص استفاده شود.

عملیات ثبتی در واقع شامل تمامی عملیات هایی است که در اداره ثبت صورت می پذیرد. این عملیات قبل از ثبت ملک در دفتر املاک انجام می شود. حال در صورتی که در حین انجام معاملات ثبتی اعتراضاتی صورت پذیرد که مانع از صدور اسناد گردد، اعتراضات ثبتی صورت می پذیرد.

 

انواع اعتراضات ثبتی

در خصوص اعتراضات ثبتی می توان گفت این اعتراضات به سه دسته ی کلی تقسیم بندی می شود. در این بخش می خواهیم هریک از این اجزاء را به طور جداگانه مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.

اعتراض به ثبت ملک

اگر فردی نسبت به ملکی که تقاضای ثبت آن شده است، برای خود حقی قائل باشد مجاز است که نسبت به درخواست ثبت اعتراض کند. این نوع اعتراضات ثبتی، اعتراض به ثبت ملک می باشد.

مهلت اعتراض به ثبت ملکی به مدت سه ماه پس از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی می باشد در نظر داشته باشید گاهی ممکن است در انتشار آگهی نوبتی اشتباهاتی صورت گرفته باشد که این آگهی نبوتی مجددا به دستور هیات نظارت تجدید می گردد که در این صورت مدت اعتراض بر ثبت به مدت 30 روز پس از انتشار آگهی مجدد است.

چه مرجعی اعتراض بر ثبت ملک را پیگیری می کند؟

اعتراضات ثبتی برای ملک بایستی مستقیما به اداره ثبت و یا دایره ثبت و یا شعبه ثبت که در آگهی نوبتی نیز ذکر می شود، تقدیم گردد. توجه داشته باشید که اگر اعتراضات ثبتی شما به مرجعی غیر از مراجع مذکور تقدیم گردد و درمهلت 90 روزه به اداره ثبت نرسد، اعتراض مورد نظر فاقد اثر قانونی است.

مرجع اعتراض به درخواست ثبت ملک دادگاه عمومی می باشد که این اعتراض را می توان به سه صورت ثبت کرد:

  1. از طریق تقدیم دادخوست
  2. از طریق تقدیم گواهینامه به جریان دعوا
  3. از طریق اعتراض کتبی و بر روی برگه های معولی

چگونه به اعتراضات ثبتی برای ملک رسیدگی می شود؟

در صورتی که اعتراض در مدت قانونی مطرح شود، پس از اینکه اعتراض دریافت شد، اداره ثبت مکلف است که دادخواست را برای بررسی به دادگاه عمومی ارسال کند. اما در صورتی که اعتراض مذکور در خارج از موعد قانونی باشد، اداره ثبت باید دادخواست اعتراض را درج کند و از دادگاه عمومی تقاضا کند که طی یک جلسه اداری به موضوع رسیدگی شود.

چه کسانی حق اعتراضات ثبتی به ملک را دارند؟

هر شخصی که در ملکی مورد ثبت برای خود حق و حقوقی قائل شود می تواند نسبت به درخواست ثبت اعتراض کند، که در این خصوص چند حالت قابل تصور است.

الف: اشخاصی که در خصوص موقوفات حق اعتراض دارند:

با عنایت به دسته بندی موقوفات اعتراضات بدین گونه تقسیم بندی می شود:

1- موقوفات عام: الف: متولی ندارند که اعتراض به ثبت ملک بر عهده اداره اوقاف است.

ب: متولی دارند که اعتراض به ثبت ملک بر عهده متولی و یا ناظر و یا اینکه بر عهده اداره اوقاف است.

2- موقوقات خاص: الف: اعتراض به ثبت ملک بر عهده متولی یا ناظر و یا هر یک از موقوف علیهم می باشند.

ب: اشخاصی که در خصوص حبس حق اعتراض به ثبت ملک دارند

اعتراض به تحدید حدود املاک

افرادی که مجاز به این نوع اعتراض می باشند عبارتند از:

مجاورین: مجاورین ملکی که ثبت شده است ممکن است نسبت به حدود ملک ثبتی اعتراض داشته باشند و برای خود حقی قائل باشند در این صورت می توانند اعتراضات خودشان را به اداره ثبت ببرند.

متقاضی ثبت: چنانچه به هنگام تحدید ثبت متقاضی و یا نماینده او حضور نداشته باشند و ملک مورد نظر از طرف مجاورین تحدید شده باشد، متقاضی ثبت مجاز به اعتراض می باشد.

اعتراضات ثبتی به حقوق ارتفاقی

ـ کسانی که مدعی حق ارتفاقی در ملک مورد تقاضای ثبت میباشند.

ـ کسانی که به حق ارتفاقی که متقاضی ثبت در ملک آنان برای خود قائل شده اعتراض دارند.

ـ تقاضا کننده ثبتی که در موقع تنظیم صورت مجلس تحدید حدود خود یا نماینده اش حضور نداشته و ملک بر طبق اظهارات مجاورین تحدیدشده است.

این افراد،در صورتیکه مدعی حق ارتفاقی در املاک دیگر یا منکر حق ارتفاقی که مجاور در ملک آنها،برای خود قائل شده است باشند میتوانند،به حقوق ارتفاقی اعتراض نمایند.

مهلت اعتراض به حقوق ارتفاقی،براساس ماده 20 قانون ثبت، ۳۰ روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تعیین حدود میباشد. . مراحل رسیدگی و شرایط دعوای اعتراض به حقوق ارتفاقی مانند دعوای اعتراض به ثبت و تحدید می باشد.

مراجع رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی

هیات نظارت: در مقر هر استانی جهت رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی، هیاتی به نام هیات نظارات مستقر تشکیل می شود. اعضای این هیئت سه نفر هستند که عبارتند از:

  • رئیس ثبت استان و یا قائم مقام وی
  • دو نفر از قضات دادگاه

شورای عالی ثبت: از دیگر مراجع رسیدگی به اعتراضات ثبتی شورای عالی ثبت می باشد که مرجع تجدید نظر نسبت به تصمیمات هیات نظارت در مورد آرائی که قابلیت اعتراض دارند نیز می باشد.

شعبه از شورای عالی ثبت متشکل از معاون مربوط به آن قسمت و همینطور دو نفر از قضات دیوان عالی کشور است که افراد مزبور، توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می گردند. قانون درمورد عضو علی البدل اعضای شورای عالی ثبت در موارد بیماری، غیبت یا تعذر قانونی سکوت نموده است.

اعتراضات ثبتی قابل رسیدگی در اداره ثبت

گاهی مواقع اداره ثبت شخصا به اعتراضات ثبتی رسیدگی می کند و دیگر نیازی به ارسال اعتراض به دادگاه وجود ندارد. این نوع اعتراضات به شرح زیر است:

  1. چنانچه اعتراض مطرح شده در اداره ثبت، راجع به ثبت و راجع به حدود و حقوق ارتفاقی خارج از موعد قانونی مطرح شده باشد.
  2. چنانچه اعتراض مطرح شده در اداره ثبت راجع به حدود و حقوق ارتفاقی  در مورد ملکی باشد که ملک مزبور در جریان اصلاحات ارضی به زارعان واگذار شده است.
  3. چنانچه اعتراض بر حدود از طرف یک غیر مجاور مطرح گردد.
  4. چنانچه معترض مجاور با همین حدود که نسبت بدان معترض است، سابقا سند اخذ نموده باشد.
  5. چنانه معترض به موجب سند رسمی از اعتراض خود صرف نظر نماید.

 

ثبت نظر

کاربر محترم از طریق فرم زیر نظرات خود را برای ما ارسال کنید.

کد امنیتی

نظرات ارسالی کاربران