اجرائیات ثبتی

واحد اجرائیات ثبتی اسناد رسمیف دارای اختیارات گسترده ای در زمینه اجرای اسناد رسمی دارد. یکی از مباحث مهم در بحث مربوط به اسناد لازم الاجرا، مراجع اجرائیات ثبتی نسبت به آن ها می باشد. همه ی اسناد رسمی لازم الاجرا نیستند و نمی توان از هیچ یک از مراجع قانونی درخواست اجرای آن ها را کسب کرد. اما بعضی از اسناد عادی هم لازم الاجرا هستند و می توان از مراجع مربوطه درخواست اجرای آن ها را کسب کرد. پیش از اینکه به اجرائیات ثبتی بپردازیم بهتر است با اسناد لازم الاجرا آشنا شوید تا موضوع قابل قهم تر باشد.

 

اسناد رسمی و اسناد لازم الاجراء

اسناد رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و یا دفاتر اسناد رسمی و یا سایر مامورین رسمی تنظیم شود به نام اسناد رسمی شناخته می شود.

اسناد لازم الاجراء: سند لازم الاجرا در واقع به یک سند رسمی و یا عادی گفته می شود که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجرای مدلول سند باشد.

 

برای اجرائیات ثبتی به کدام مرجع مراجعه کنم؟

در صورتی که اسناد لازم الاجرا با مفاد سند رسمی و یا قانون مغایرت داشته باشد، متضرر می تواند شکایت خود را به مراجع قضایی ببرد. طبق ماده 1 قانون اصلاح، هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مواد سند یا مخالف با قانون بداند و یا به دیگر دلایل نسبت به دستور اجرای سند رسمی شکایت داشته باشد، می تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی به شکایت بپردازد.

 

مراجع صدور اجرائیات ثبتی 

اداره اجرائیات ثبتی اسناد و مدارک

طبق ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک :” مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی ، متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.”

با توجه به این ماده می توان گفت مرجع صدور اجرائیات ثبتی در باب اسناد رسمی، اموال منقول، معاملات املاک ثبت شده، واحد اجرائیات اداره ثبت می باشد. بنابراین برای صدور اجرائیه می بایست به اداره ثبت مراجعه کنید. صدور اجرائیه می تواند نسبت به چک، قبوض اقساطی و ... نیز باشد.

صدور اجرائیات ثبتی نسبت به قبوض: منظور از قبوض اقساطی در واقع قبض هایی است که در معاملات اقساطی، به تعداد اقصاط مورد تعهد توسط خریدار صادر می شود. همچنین گاهی متعهد و یا خریدار قبوض مخصوصی را که از طرف اداره ثبت در اختیار دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است، امضا می کند و نسبت به پرداخت آن ها متعهد می شود.

صدور اجرائیات ثبتی نسبت به عوارض شهرداری: ” در هر مورد که عوارض یا حق مرغوبیت موضوع این قانون به یک ملک تعلق گیرد و قطعی گردد،علاوه بر مالک که مسئول پرداخت است عین ملک ، وسیله تامین مطالبات شهرداری بوده و شهرداری مکلف است در صورتی که مالک ، عوارض یا حق مرغوبیت را ظرف مهلتهای مقرر با رعایت آئین نامه مذکور در تبصره ۱ ماده ۲ نپردازد ، با صدور اجرائیه نسبت به وصول طلب خود از مالک یا استیفای آن از عین ملک اقدام کند.”

اجرائیات ثبتی در خصوص هزینه های مشترک آپارتمان ها: در صورتی که مالک و یا مستاجر نسبت به پرداخت هزینه مشترک آپارتمان سرباز زند. از طرف مدیر و یا هیات مدیره ساختمان اظهارنامه ای با ذکر مبلغ بدهی به فرد ابلاغ می کند. اگر فرد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغیه سهم بدهی خود را نپردازد، هیات مدیره می تواند طبق اختیارات، امکانات مشترک را از فرد بذهکار سلب کند.

در صورتی که بدهکار همچنان از پرداخت مبلغ بدهی خود سر باز زند، هیات مدیره می تواند طی ارائه مدارکی که به شرح زیر است، اجرائیه صادر کند.

 • رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیات مدیران.
 • و صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده از هزینه های مشترک سمت مدیر یا هیات مدیران.
 • وصورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده از هزینه های مشترک.
 • و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده.

اجرائیات ثبتی در خصوص وصول چک بلامحل: چک هایی که صادره از بانک های داخلی و یا شعب خارجی آن ها می باشند، در حکم سند لازم الاجرا هستند. در صورتی که چک مورد نظر برگشت بخورد و یا اینکه در موثع مقرر پرداخت نگردد قابل صدور اجرائیه در ادارات ثبت می باشد.

برای رسیدگی به این امر در ابتدا می بایست تقاضانامه ای در خصوص صدور اجرائیات ثبتی چک تهیه و تنظیم گردد. پس از تنظیم تقاضانامه و تکمیل پرونده، به دستور رئیس اداره ثبت، اجرائیه در فرم مخصوصی صادر می شود.

سایر مواردی که  واحد اجرائیات ثبتی اداره ثبت اسناد و املاک می تواند نسبت به آن ها اجرائیه صادر کند.

 • صدور اجرائیه درخصوص وصول بهای برق مصرفی و سایر مطالبات از مشترکین.
 •  صدور اجرائیه به استناد اسناد تنظیمی بین بانکها ومشتریان و وام گیرندگان موضوع ماده ۱۵قانون عملیات بانکی بدون ربامصوب۱۳۶۲
 • صدور اجرائیه جهت تخلیه فروشگاه ها و غرفه های احداثی درپایانه ها و مجتمع های خدمات رفاهی.
 • صدور اجرائیه نسبت به برگهای وثیقه انبارهای عمومی و اجرائیه در مورد وصول آب بها.

صدور اجرائیات ثبتی در دفاتر اسناد رسمی

در صورتی که متعهد و یا بدهکار نسبت به انجام تعهدات خود سر باز زند، بستانکار می تواند در خصوص اسناد رسمی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده است از طریق دفترخانه اسناد رسمی، درخواست صدور اجرائیه بنماید. دفاتر اسناد رسمی نیز نسبت به برخی از موارد می توانند اجرائیات ثبتی صادر کنند که برخی از آن ها به شرح زیر است.

 • در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به دیون و اموال منقول و اموال ثبت شده دردفاتر اسناد رسمی.
 • در خصوص املاک مورد وثیقه و اجاره،اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد.
 • در مورد اسناد قبوض اقساطی مشروط.
 • صدور اجرائیه برای اسناد رهنی در دفتر اسناد رسمی.

صدور اجرائیات ثبتی توسط دفاتر ازدواج و طلاق

دفاتر ازدواج و طلاق نیز می توانند در خصوص برخی از اسناد اجرائیات ثبتی صادر کنند. در این دفاتر در خصوص تعهدات ضمن عقد، نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات نیز صالح به اجرائیات ثبتی می باشند.

طبق بند ج ماده ۲ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، درمورد مطالبات مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده، نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات از دفتری که سند را تنظیم کرده است، می توان درخواست اجرائیه نمود.
دفاتر ازدواج صرفا به میزان و مبلغی که در سند نکاحیه صریحا به صورت مشخص ذکر گردیده، باید اجرائیه صادر نمایند.

ثبت نظر

کاربر محترم از طریق فرم زیر نظرات خود را برای ما ارسال کنید.

کد امنیتی

نظرات ارسالی کاربران