اسناد رهنی ثبتی

با اسناد رهنی ثبتی و نحوه اجرائیه آن ها در خدمت شما هستیم. رهن در معنای لغوی به عقدی گفته می شود که به موجب آن مالی یا وثیقه ای به گرو گذاشته می شود تا به مدت معلوم از مال مورد نظر استفاده شود و در نهایت و تمام شدن زمان قرارداد، مال و یا وثیقه به صاحب مال بازگردانده می شود.

اجرای اسناد رهنی

اجرای مفاد اسناد رهنی با صدور اجرائیه آغاز می شود. این مورد را اصولا دفترخانه های اسناد رسمی تنظیم می کنند و به صدور اجرائیه می نمایند. در مورد اسنادرسمی لازم الاجرا نسبت به دیون و اموال منقول و همچنین اموال غیر منقول مورد وثیقه و اجاره اعم از این که ملک مورد وثیقه ثبت دفتر املاک شده یا نشده باشد به شرطی که تقاضای ثبت آنها برابر مقررات به عمل آمده باشد از دفترخانه ای است که سند را تنظیم کرده است.

 

محتوای اجرائیه اسناد رهنی ثبتی

برای اجرای اسناد رهنی ثبتی تقاضانامه ای تنظیم می شود که می بایست برخی نکات لازم حتما در آن قید شود. این نکات به شرح زیر است:

نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، محل اقامت در خواست کننده اجرائیه اسناد رهنی ثبتی و شماره دفترخانه ای که سند در آن ثبت شده است.

 

وظایف سردفتر برای صدور اجرائیه اسناد رهنی ثبتی

سردفتر پس از احراز هویت درخواست کننده و این که صلاحیت برای درخواست صدور اجراییه اسناد رهنی ثبتی دارد رونوشت سند را در برگ های ویژه ظرف 24 ساعت با خط خوانا در 3 نسخه ( اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هر یک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می شود ) تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضا، برگ های اجراییه را امضا می کند و به مهر ویژه (اجرا شود) رسانیده و برای اجرا نزد مسئول اجرا می فرستد و رسید دریافت میکند، عملیات اجرایی بلافاصله آغاز می شود.

اجرا پس از وصول اجراییه اسناد رهنی ثبتی با رعایت ماده 13 این آیین نامه باید آن را در دفاتر لازمه وارد و پرونده برای آن تنظیم و در صورتی که متعهد مقیم محل حوزه ثبتی مرجع صدور اجراییه باشد نام مامور ابلاغ را در آن نوشته و جهت ابلاغ به مامور تسلیم کند.
نکته: اگر متعهد مقیم حوزه ثبتی دیگر باشد، برگ های اجرایی در ظرف 24 ساعت به ثبت محلی که متعهد مقیم آنجاست ارسال می شود. در صورت نبودن مامور ابلاغ در اداره ثبت به نیروی انتظامی محل جهت ابلاغ ارسال می گردد.

 

چندین نکته در مورد اسناد ثبتی رهنی

در صورتی که در مورد صدور اجرائیه اسناد رهنی اشکالی وجود داشته باشد، سردفتر موضوع را از محل ثبت استعلام کرده و کسب تکلیف خواهد کرد.

مامور اجرا مکلف‌ است‌ ظرف‌ 48 ساعت‌ از زمان‌ دریافت‌ اوراق‌ اجراییه‌ یک‌ نسخه‌ از آن‌ را به‌ شخص‌ متعهد تسلیم‌ و در نسخه‌ دیگر با ذکر تاریخ ‌ابلاغ‌ با تمام‌ حروف‌ رسید بگیرد اگر متعهد از رویت‌ یا امضا اجراییه‌ امتناع‌ کند مامور مراتب‌ را شخصا و کتبا گواهی‌ خواهد کرد. اگر متعهد در اقامتگاه‌ حضور نداشته‌ باشد به‌ یکی‌ از کسان‌ یا خادمین‌ او که‌ در آن‌ محل‌ ساکن‌ و سن‌ ظاهری‌ برای‌ تمیز اهمیت‌ برگ‌ اجراییه‌ کافی‌ باشد ابلاغ‌ می‌کند مشروط‌ براینکه‌ بین‌ متعهد و شخصی‌ که‌ برگ‌ را دریافت‌ می‌دارد تعارض‌ منفعت‌ نباشد.

اگر اشخاص‌ نامبرده‌ بی‌سواد باشند ، اثر انگشت‌ آنها باید در ذیل‌ برگ‌ اجرایی‌ و سایر اوراق‌ منعکس‌ شود و هر گاه‌ به‌ جهتی‌ از جهات‌ نتوانند رسید بدهند مامور این‌ نکته‌ را با مسوولیت‌ خود قید خواهد نمود و هر گاه‌ این‌ اشخاص‌ در محل‌ نباشند یا رسید ندهند مامور باید اجراییه‌ را به‌ اقامتگاه‌ متعهد الصاق‌ کند و مراتب‌ را در نسخه‌ دیگر بنویسد.

الف‌ ـ در مورد شرکت‌ها اوراق‌ اجرایی‌ به‌ مدیر شرکت‌ یا دارنده‌ حق‌ امضا به‌ ترتیب‌ مذکور فوق‌ ابلاغ‌ می‌شود و در صورت‌ انحلال‌ شرکت‌ به‌ مدیر یا مدیران‌ تصفیه‌ ابلاغ‌ می‌شود.

در صورت‌ امتناع‌ از رویت‌ یا امضا مامور مراتب‌ را شخصا و کتبا گواهی‌ خواهد کرد.

در صورت‌ عدم‌ حضور یا امتناع‌ اشخاص‌ مزبور به‌ ترتیب‌ مقرر در صدر ماده‌ یک‌ نسخه‌ از اوراق‌ اجرایی‌ به‌ محل‌ شرکت‌ الصاق‌ خواهد شد.

 

ثبت نظر

کاربر محترم از طریق فرم زیر نظرات خود را برای ما ارسال کنید.

کد امنیتی

نظرات ارسالی کاربران