13 آبان 1402

جریان تندرو می خواهد با مصاحبه پدر شهیدعجمیان، استقلال دستگاه قضایی را مخدوش کند

نکته اول: تهیه‌کننده و مجریان این‌گونه برنامه‌ها پیشاپیش هم شناخت کاملی از مهمان خود دارند و هم انتظار روشنی دارند که چه بگویند. حتی ممکن است پیش از برنامه هم هماهنگی‌هایی صورت داده باشند. به‌ویژه افراد عادی را راهنمایی می‌کنند که چه بگوید و چه نگوید. اگر از این جهت نگاه کنیم، پروژه خالص‌سازی در حال برداشتن گام‌های بزرگتری برای زدن یاران سابق خودشان است. همان‌گونه که بارها گفته شد خالص‌سازی جریان قابل‌مهار نیست. خالص‌سازی جریان بی‌پایان و سیری‌ناپذیر است، فقط براساس آسیاب به نوبت، امروز نوبت بخشی از آنها رسیده است. نکته دوم: شرایط طرح چنین مباحثی است که اهمیت دارد. در وضعیت کنونی منطقه که حکومت تمام توان خود را صرف توجه مردم به فلسطین و جنگ غزه کرده است، غیرممکن است که کسی صاحب تدبیر سلیم باشد، ولی مرتکب چنین خبطی شود و تمام توجهات را به چنین برنامه‌ای جلب کند. این رفتار، شاید بزرگترین خوش‌خدمتی به اسرائیل بود که می‌توانست انجام شود که امیدواریم برنامه‌ریزی‌شده نباشد. نکته سوم: ادعاهای پدر آن مرحوم و برخوردهای مجری است که قطعاً اگر نتواند ثابت کند، جرم است. کوچکتر از این اتهامات را د.. ... ادامه مطلب