25 آبان 1402

دانشجویان حقوق هم ساکت هستند

این فیلم کوتاه، کماکان به دلیل حساسیت آن در باره نحوه استفاده از فیلتر شکن در حال چرخش در شبکه اجتماعی است. این در حالی است که از نظر متخصصان علم حقوق تفاوت اساسی میان جرم و گناه وجود دارد. از نظر حقوقدانان مرجعیت تعیین جرم، و استفاده از قدرت قهرآمیز برای مجازات مجرم، در اختیار دولت به مفهوم STATE است، اما قضاوت در باره آن چه گناه است، در اختیار حکومت قرار ندارد. گناه در حوزه مذهب، دارای معنا است. از این رو حقوقدانان معتقدند ایجاد تداخل میان این دو، لطمات جبران ناپذیری به هر دو وارد می کند. حقوق اساسا به عدالت و نظم اجتماعی و تعیین مناسبات میان قدرت با مردم ، شخص با شخص، مردم با مردم، و مردم با قدرت می پردازد. از آن جا که در قرون میانه، کلیسا و متولیان آن یعنی کشیش ها، از منظر علمی دچار رکود بودند، میان این دو تمایزی قائل نمی شدند. از این منظر هر گناهکاری در عمل مجرم هم بود. همچنین کسانی که نظم کلیسایی را بر هم می زدند علاوه بر مجرم بودن، به ارتکاب به گناه نیز متهم می شدند. این در حالی است که امروزه در ایران اگر کسی در حین رانندگی، تصادف بکند، و معلوم شود مقصر بوده است، بنابر قانون ب.. ... ادامه مطلب